Arytmier

Arytmi

En normal hjärtrytm är regelbunden. Om hjärtats vanliga signalsystemfungerar dåligt eller helt slutar fungera på grund av sjukdom eller ökande ålder, kan andra delar av hjärtmuskelns celler ta över styrningen av hjärtatsrytm. I dessa fall rubbas den normala rytmen och ersätts istället av en annanrytm, arytmi. Rytmen i en arytmi kan vara snabb, långsam eller normal,i vissa fall regelbunden men oftast oregelbunden. Vid en EKG-undersökningser man vilken typ av arytmi hjärtat har.

Exempel pa arytmier

Takykardi ♥ Om hjärtat slår snabbare än 100 slag per minut i vila kallarman det hjärtrusning eller med en medicinsk term tachykardi.

Bradykardi ♥ är motsatsen till tachykardi, då slår hjärtat långsammare än50 slag per minut. Vissa människor har normalt en lägre puls än 50 i vila, oftast är det frågan om yngre eller mer vältränade personer. Slår hjärtat alltför långsamt kan man behöva en pacemaker som normaliserar hjärtats rytm.

Extraslag är mycket vanligt och kan komma från förmaket eller från kammaren. Någonstans i den vanliga rytmen, kommer det ett extra hjärtslag som initieras från ett annat fokus än normalt. Några känner av extraslagen andra känner ingenting. Ofta behandlar man inte extraslag om man inte har besvärande symtom.

Typer av arytmi Man skiljer på arytmier som uppstår i förmaket, förmaksarytmier eller också kallade supraventrikulära arytmier och de som uppstår i kammaren, kammararytmier eller med ett annat ord ventrikulära arytmier.

Arytmier fran formaken Ett exempel på en förmaksarytmi är förmaksflimmer.

Förmaksflimmer är en vanlig form av arytmi som beror på att sinusknutanav någon anledning är satt ur funktion. Istället kommer impulserna i mycket snabb takt från ett antal olika fokus i förmaken. Lyckligtvis finns AV-noden som bromsar upp takten, men slagen kommer oregelbundet till skillnad från när sinusknutan får bestämma takten.

Ett förmaksflimmer kan vara kroniskt, dvs man har det hela tiden. Det kan också vara så kallat paroxsmalt, då växlar hjärtat mellan förmaksflimmer och normal rytm.

En negativ följd av förmaksflimmer är att hjärtat inte tömmer sig lika effektivt på blod vid varje slag vilket ger en försämrad ansträngningsförmåga.

Blod kan också bli stillastående i förmaken som inte drar ihop sig. Risken är då att det bildas en propp som sedan kan följa med blodet ut från hjärtatoch vandra till lungorna eller hjärnan. Ofta försöker man behandla ett nyupptäckt förmaksflimmer med hjälp av elkonvertering (att ge en ytttre elstöt) för att på så sätt normalisera rytmen igen. Ingreppet görs under lättare narkos. Ofta lyckas man återställa rytmen, men inte alltid. Många lever ettlångt och bra liv trots sitt förmaksflimmer, men man brukar få blodförtunnandemedicin för att minska risken för stroke och andra komplikationer. Ofta behöver man också  någon frekvensreglerande medicin. I besvärliga fall gör man en ablation, en operation där man bränner eller kyler celler i hjärtat som orsakar förmaksflimmer. Syftet med ablation är attförstöra små områden i hjärtat som orsakar förmaksflimmer.

Arytmier fran kamrarna

En arytmi som startar i hjärtats kammare kallas kammar-arytmi eller ventrikulärarytmi. En allvarlig form av kammar-arytmi är ventrikeltachykardi.

Ventrikeltachykardi (VT) ♥ Vid en ventrikeltachykardi är hjärtrytmen över 100. Vanliga orsaker till kammararytmi är bland annat syrebrist i hjärtat på grund av hjärtinfarkt eller olika hjärtmuskelsjukdomar. I en del fall kan man inte säkert fastställa orsaken till hjärtrytmrubbningen.

Går det tillräckligt snabbt hinner hjärtat inte fylla på sig med blod mellanslagen för att blodtrycket skall upprätthållas i stora kretsloppet. Följden blir att hjärtat inte pumpar ut tillräckligt med blod och man kan bli yr ellersvimma. Om man inte behandlar en VT med medicin eller defibrillering kan den övergå till kammarflimmer som är ett livshotande tillstånd.

Kammarflimmer (eller ett annat ord, ventrikelflimmer, VF) innebär ett elektriskt kaos i hjärtats kammare. Detta får till följd att hjärtat inte hinnerdra ihop sig innan nästa impuls kommer, hjärtat slutar helt att fungera.

Kommentera